info@suomi125.fi
Yhteisöjen arvot

Yhteisön arvot vaihtelevat eri yhteisöjen välillä, mutta tässä on muutamia yleisiä arvoja, joita usein pidetään tärkeinä yhteisöissä

Osallisuuden arvostaminen edistää tasa-arvoa ja mahdollistaa yhteisön jäsenten kuulemisen ja osallistumisen.
1. Luottamus: Yhteisön arvoihin kuuluu usein luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen. Luottamus luo vahvan perustan yhteisön toiminnalle ja edistää avoimuutta, yhteistyötä ja hyviä suhteita jäsenten välillä.

2. Kunnioitus: Yhteisöjen arvot perustuvat usein kunnioitukseen kaikkia jäseniä kohtaan. Kunnioitus tarkoittaa toisten mielipiteiden ja näkökulmien arvostamista sekä toisen ihmisen ja hänen oikeuksiensa kunnioittamista.


3. Vastuullisuus: Yhteisön arvoihin kuuluu vastuullinen toiminta ja huolenpito yhteisön hyvinvoinnista. Yhteisön jäsenet kantavat vastuuta omasta toiminnastaan, ympäristöstä, toisten jäsenten tukemisesta ja yhteisten resurssien käytöstä.


4. Yhdenvertaisuus: Yhteisön arvoihin sisältyy yhdenvertaisuus eli kaikkien yhteisön jäsenten tasavertainen kohtelu ja mahdollisuuksien tasa-arvoisuus. Yhdenvertaisuuden edistäminen luo oikeudenmukaisen ja inklusiivisen yhteisön.

Nämä arvot auttavat luomaan yhteisössä toimivan ja vahvan perustan, jossa jäsenet voivat tuntea kuuluvansa ja osallistua yhteisen hyvän edistämiseen.

Yhteisön arvot voivat kuitenkin vaihdella eri kulttuureissa, uskonnollisissa yhteisöissä, organisaatioissa ja muissa yhteisömuodoissa.

Vapaaehtoistyön arvot

Vapaaehtoistyö   perustuu moniin tärkeisiin arvoihin. Tässä muutamia keskeisiä arvoja, jotka usein liittyvät vapaaehtoistyöhön

1. Altruismi: Vapaaehtoistyön perustana on altruismi eli pyyteetön halu auttaa muita ihmisiä tai yhteisöjä. Vapaaehtoiset toimivat hyvää tehdäkseen, ilman odotuksia vastineeksi.

2. Yhteisöllisyys:
Vapaaehtoistyö vahvistaa yhteisöjen siteitä. Vapaaehtoiset työskentelevät yhdessä yhteisen hyvän eteen ja edistävät yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta.

3. Empatia:
Vapaaehtoistyössä korostetaan empatiaa eli kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen tarpeitaan. Vapaaehtoiset pyrkivät auttamaan ja tukemaan toisia ihmisiä heidän haasteissaan.

4. Vastuullisuus:
Vapaaehtoistyössä toimivat ihmiset kantavat vastuunsa ja ovat luotettavia. He täyttävät tehtävänsä asianmukaisesti ja pyrkivät toimimaan parhaansa mukaan vapaaehtoistyön hyväksi.

5. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus:
Vapaaehtoistyössä arvostetaan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Jokaisella on oikeus saada apua ja tukea, ja vapaaehtoiset pyrkivät kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti ja kunnioittavasti.

6. Yhteiskunnallinen muutos:
Vapaaehtoistyö voi olla myös osa laajempaa pyrkimystä yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi. Vapaaehtoiset voivat osallistua kampanjoihin, aktivismiin ja vaikuttamistyöhön tavoitteenaan parantaa yhteiskuntaa ja edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Nämä arvot toimivat ohjenuorana vapaaehtoistyössä ja heijastavat sitä periaatetta, että yhteisöllinen toiminta ja auttaminen ovat arvokkaita tapoja vaikuttaa positiivisesti maailmaan.